О нама

Ко је био
Атанасије Стојковић

 Вести

Стипендије и
конкурси

 Акредитовани програми

Награде

Издавачка делатност

Архива

Галерија

Линкови

Контактгрб

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за доделу студентских стипендија
бр. 67-3/2012-XII од 5.10.2012. године
Град Сремска Митровица
Градска управа за образовање и Фонд “Атанасије Стојковић“
за рад са талентованом децом, стипендирање и награђивање талентованих студената и ученика
са територије општине Сремска Митровица


ОБЈАВЉУЈУ
 

КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Градска управа за образовање Града Сремска Митровица и Фонд “Атанасије Стојковић“ за рад са талентованом децом, стипендирање и награђивање талентованих студената и ученика са територије општине Сремска Митровица објављују КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА најбољим студентима основних и мастер студија на факултетима чији је оснивач Република Србија за период октобар 2012. године - септембар 2013. године, у фиксном нето новчаном месечном износу износу од 12.000,00 (дванаестхиљада) динара по студенту. Градска управа жели да стипендије буду подстицај за даљи рад и развој вредних и надарених студената и да им помогне да заврше своје студије у предвиђеном року.

Стипендије се додељују студентима друге до пете године основних и мастер студија и то:

 • ДРУГА ГОДИНА – 4 стипендије из свих студијских области,
 • ТРЕЋА ГОДИНА – 4 стипендије из свих студијских области,
 • ЧЕТВРТА ГОДИНА – 4 стипендије из свих студијских области,
 • ПЕТА ГОДИНА (односно ШЕСТА*)   – 4 стипендије из свих студијских области.

Градска управа задржава могућност да у случају изузетно високе просечне оцене пријављених студе-ната, може доделити додатне стипендије, што ће зависити од могућности буџетских средстава Града.
Сва тумачења везана за накнадну доделу стипендија по овом Конкурсу даје Градска управа за образовање.
* за факултете који трају шест година

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 • да су држављани Србије или да имају статус избеглице,
 • да имају пребивалиште на територији града Сремска Митровица у трајању од најмање шест месеци, а боравиште у истом трајању – за лица која имају статус избеглице,
 • да нису навршили 26 година живота, до краја текуће календарске године,
 • да уписују било коју годину основних или мастер студија изузев прве у школској 2012/2013. години,
 • да им је просечна оцена најмање 9.50 - за све претходне године основних студија, а за мастер студије обједињене све претходне основних и мастер студија,
 • да су до затварања Конкурса положили све испите из претходно уписаних година.УЗ ПРИЈАВУ КАНДИДАТИ ДОСТАВЉАЈУ:

 • кратку биографију,
 • потврду о упису одговарајуће године основних студија, уз потврду да су положили све испите из претходно уписаних година,
 • потврду факултета о смеру, студијској групи, положеним испитима, просечној оцени, са списком свих испита предвиђених наставним планом и програмом факултета,
 • уверење о држављанству (може и неоверена копија),
 • фотокопију личне карте, односно документ којим доказује статус избеглице,
 • изјаву о стипендијама које су раније добијали или које тренутно користе.


Пријаву, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом Комисија разматра и оцењује испуњеност свих услова прописаних овим Програмом, у року од 7 (седам) дана од дана завршетка Конкурса.
Неблаговремене пријаве се неће ни разматрати.
Ако пријава није комплетна, Комисија је одбацује као непотпуну и о томе студенту доставља образложено обавештење у року од 5 (пет) дана од дана разматрања.
Рангирање и избор студената који су конкурисали ће се обавити на основу успешности и ефикасности студирања, уз поштовање равномерне заступљености факултета. Сва тумачења везана за равномерну заступљеност факултета даје Градска управа за образовање.
О додели студентских стипендија учесницима Конкурса, начелник Градске управе ће одлучити решењем у року од 7 (седам) дана од дана пријема ранг-листе.

Учесници у поступку доделе студентских стипендија имају право приговора.
Против решења о додели студентских стипендија учесник Конкурса може поднети приговор Градском већу у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења.
На основу коначног решења о додели студентских стипендија закључује се Уговор о стипендирању са студентом.

Стипендисти не могу истовремено бити и корисници стипендија које додељују Министарство просвете и науке Републике Србије, Фонд за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије или Републички фонд за развој научног и уметничког подмлатка.

ПРИЈАВЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ИСКЉУЧИВО НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ФОНД „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“
улица Светог Димитрија бр. 13
22000 Сремска Митровица
са назнаком „Јавни Конкурс за доделу студентских стипендија“
лично или путем поште

 Све додатне информације у вези јавног Конкурса могу се добити лично, у згради Градске управе канцеларија бр. 19 или на број телефона 064/889-4615

 КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 24. ОКТОБРА 2012. ГОДИНЕ 

Текст Конкурса

pdf Текст конкурса 134 kBСтипендисти
за школску 2012/2013

ЗАПИСНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНАТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
pdf Текст конкурса 275 kB

Фотографијa са уручења
стипендија

Стипендисти Фонда школске 2012/2013. године

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
Име и презиме
Мијонић Ивана
Згоњанин Теа
Миловановић Јована
Шпановић Ружица
Јеремић Марија
Радишевић Тамара
Папић Ана
Тутулугџија Анка
Матић Ненад

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
Растко Сава Јеремић
Остојић Јелена
Бабић Данило
Тасић Ана
Маљковић Бојана
Пајичић Филип
Дугошија Милан
Лукач Ивана
Јашћур Владимир

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА
Пајчин Ивана
Поповић Андрија
Зељковић Наташа
Думанчић Ивана
Будишин Станислава
Суботић Милош
Ћетковић Мића

ПЕТА ГОДИНА И ШЕСТА ГОДИНА
Сувајџић Бранко
Кузминац Ивана
Прокоповић Ивана
Павловић Миљана
Гаџурић Ана
Љаховић Александра
Лакетић Маја
О  Д  Л  У  К  А
СТИПЕНДИРАЊЕ УСПЕШНИХ СПОРТИСТА
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Одлуке о додели стипендија за
претходне школске године
можете пронаћи у секцији

АРХИВА


СТИПЕНДИСТИ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА